Systém na manažment verejného obstarávania, ktorý vychádza z Vašej praxe.
PLÁNOVANIE

Komplexný systém plánovanie pozostávajúci zo strategického a operatívneho plánovania. Podpora tvorby plánu nákupu a obstarávania.

PRÍPRAVNÁ FÁZA VO

Môžete si vytvoriť súťažné podklady priamo v systéme. Pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky máte k dispozícii prieskum trhu vrátane katalógu dodávateľov.

PREDKLADANIE PONÚK

Môžete evidovať dodatočné informácie a doručenie ponúk a dokumentov potvrdzujúcich splnenie podmienok účasti tak v elektronickej ako aj listinnej podobe.

HODNOTENIE

Ponúkame automatické prepočty a šablóny dokumentov pre komisiu, ktoré celý proces hodnotenia výrazne urýchlia.

ELEKTRONICKÁ AUKCIA

V rámci procesu ponúkame aj certifikovanú aukčnú sieň, ktorú môžete použiť pri vyjednávaní cien.

KONTRAKTÁCIA

Evidujte víťazov, zmluvy, dodatky a nastavte si termíny a lehoty, ktoré Vám systém pripomenie.

FUNKCIE

Plánovanie je nevyhnutným krokom pre následný nákup a obstarávanie tovarov a služieb. V papierovej forme však tento proces so sebou prináša mnoho problémov. Systém štandardizuje a elektronizuje vnútorné procesy plánovania každej organizácie. Výsledkom je komplexný prehľad zadaných požiadaviek a kontrola ich stavu na rôznych úrovniach riadenia.

OPERATÍVNE PLÁNOVANIE

Spracúvate stovky, možno tisíce požiadaviek každý rok. Zápasíte s finančnými limitmi obstarávania a čerpania zmlúv? Elektronické zadávanie a správa požiadaviek takúto kontrolu limitov umožňuje. Schválené požiadavky sú následne automaticky transformované do konkrétnych nákupov a obstarávaní.

ZBER POŽIADAVIEK: Zadávajte požiadavky v nadväznosti na uzatvorené zmluvy alebo nezazmluvnené položky a získajte tak komplexný prehľad obstarávaných/nakupovaných položiek.

FORMULÁRE EKS: Väčšina zákaziek je realizovaná na EKS. Definovaním požiadaviek v nadväznosti na EKS a zadanie zákazky priamo v systéme sa vyhnete duplicitnej práci.

ČERPANIE ZMLÚV: Kontrolujte si čerpanie uzatvorených zmlúv v nadväznosti na zadávané požiadavky. Zároveň tak budete informovaný o blížiacom sa vyčerpaní zmluvy.

VIACÚROVŇOVÉ SCHVAĽOVANIE: Nastavením hierarchie schvaľovania požiadaviek podľa interných procesov budete informovaný o stave požiadaviek v každom momente.

ROČNÉ PLÁNOVANIE

PLÁN NÁKUPU: Vytvorte si plán nákupu na nasledujúci rok a skontrolujte si zhodu medzi hodnotami uzatvorených zmlúv a požiadavkami na čerpanie týchto zmlúv.

PLÁN OBSTARÁVANIE: Vytvorte si plán obstarávania na nasledujúci rok a zistite hodnotu požadovaných tovarov a služieb v jednotlivých kategóriách podľa ktorých si určíte postupy obstarávania.

Elektronizujte každý krok verejného obstarávania a získajte prehľadnú evidenciu celého procesu, ktorý je v systéme rozdelený do 4 častí. V prvej – Prípravnej fáze, ktorá je štruktúrovane rozčlenená do niekoľkých častí si môžete vytvoriť súťažné podklady priamo v systéme. Pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky máte k dispozícii prieskum trhu vrátane katalógu dodávateľov.

EVIDENCIA A SPRÁVA OBSTARÁVANÍ

Vytvorte si nové obstarávanie priamo v systéme v nadväznosti na končiace zmluvy alebo modul Plánovanie. Určenie právomocí, či Harmonogram krokov s nastaviteľnými lehotami sú len vybrané služby, ktoré ponúkame.

KONČIACE ZMLUVY: Prehľad zmlúv umožňuje sledovanie dátumu ukončenia ich plnenia, na základe čoho môžete začať nové obstarávanie. V prípade opakujúcich sa obstarávaní môžete využiť funkcionalitu kopírovania existujúcich obstarávaní.

NADVÄZNOSŤ NA PLÁNOVANIE: Máte zozbierané požiadavky v module Plánovanie? Presuňte si ich do nového obstarávania a ušetríte čas ich opätovným zadávaním.

PRÁVOMOCI: Priradením pozícií a k nim prislúchajúcich právomocí umožníte prístup ďalších osôb do obstarávania. Tým si vytvoríte komisiu, konzultantov súťažných podkladov a ďalších účastníkov.

TERMÍNY V HARMONOGRAME: Sledujte si zákonné lehoty V Harmonograme – obsahuje viac ako 100 úloh a termínov celého procesu obstarávania. Každej úlohe a termínu viete priradiť konkrétny dátum, od ktorého sa zákonné lehoty automaticky prepočítajú.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Vytvorte si súťažné podklady priamo v systéme v niekoľkých krokoch. Zadávané informácie týkajúce sa základných informácií, položiek, kvalifikačných a hodnotiacich kritérií sa následne automaticky stiahnu do preddefinovanej šablóny súťažných podkladov.

DEFINOVANIE ČASTI ZÁKAZKY: Delíte zákazku na časti? Spravujte si prehľadne tieto časti vrátane ich kategórií, či doby trvania zmluvy.

VÝBER ZO ZÁKONNÝCH PODMIENOK ÚČASTI: Pri definovaní podmienok účasti máte k dispozícii preddefinované zákonné podmienky účasti.

CENA VS. EKONOMICKY NAJVÝHODNEJŠIA PONUKA: Vyberte si z dvoch kritérií: najnižšia cenová ponuka vs. ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Pri zadávaní viacerých kritérií si správnosť ich nastavenia môžete overiť vďaka pomocným výpočtom.

ZDIEĽANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV: Pridajte ďalšie osoby a spolupracujte pri tvorbe súťažných podkladov. Konzultanti ako právnik či technik tak budú mať prístup do nastavení prípravnej fázy, čím sa vyhnete nekonečnému zasielaniu súťažných podkladov.

PRIESKUM TRHU

Zozbierate cenové ponuky od dodávateľov a pomocou automatického vyhodnotenia určíte predpokladanú hodnotu zákazky. K dispozícii je aj Katalóg dodávateľov prepojený so Zoznamom podnikateľov.

POZÝVANIE DODÁVATEĽOV: Už žiadne vyhľadávanie dodávateľov na internete. V Katalógu dodávateľov nájdete svojich uchádzačov prieskumu trhu či verejného obstarávania. Pozývanie uchádzačov prieskumu trhu tak realizujete len v niekoľkých klikoch.

ZDIEĽANIE DOKUMENTOV: Je pozvaný uchádzač zaregistrovaný v systéme? Nastavte automatické zdieľanie častí prípravnej fázy a vyhnite sa posielaniu dokumentov e-mailom každému uchádzačovi osobitne.

AUTOMATICKÝ PREPOČET: Na uľahčenie vyhodnotenia prieskumu trhu slúži automatický prepočet predpokladanej hodnoty na základe vybranej metódy: konkrétne číslo vs. interval.

ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU: Žiadna námaha pri tvorbe záznamu z prieskumu trhu? Využite automatické vygenerovanie záznamu pomocou systému.

V časti Príjem ponúk môžete evidovať dodatočné informácie a doručenie ponúk a dokumentov potvrdzujúcich splnenie podmienok účasti tak v elektronickej ako aj listinnej podobe.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Dostali ste žiadosť o dodatočnú informácie? Zaevidujte si ju a vytvorte k nej odpoveď, ktorú buď pošlete žiadateľovi alebo ju automaticky zaveste na svoj profil.

EVIDENCIA PRIJATÝCH ŽIADOSTÍ: Evidujte si prijaté žiadosti o dodatočné informácie a vytvorte si prehľadný zoznam osôb, ktoré preukázali záujem o súťaž.

PUBLIKOVANIE DODATOČNÝCH INFORMÁCIÍ: Vytvorte priamo v systéme dodatočné informácie a evidujte dátumy ich odoslania alebo zverejnenia.

PRÍJEM PONÚK

Evidujte každého uchádzača a dátum doručenia jeho ponúk v listinnej podobe, zatiaľ čo nahranie elektronických ponúk dodávateľmi cez systém je evidované automaticky.

ELEKTRONICKÉ PONUKY: Každý registrovaný dodávateľ môže zaslať cenové ponuky ako aj dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti v elektronickej forme. Ich odoslanie je evidované avšak ich obsah je zobrazený až v deň otvárania obálok.

LISTINNÉ PONUKY: Boli doručené aj obálky v listinnej podobe? Zaevidujte si dátum ich doručenia a uchádzača, ktorý ich doručil.

V časti Hodnotenie, komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti a cenové ponuky a určí víťazného dodávateľa. Ponúkame automatické prepočty a šablóny dokumentov pre komisiu, ktoré celý proces hodnotenia výrazne urýchlia.

2-KOLOVÉ PRIHLASOVANIE KOMISIE

Zostavte si komisiu priamo v systéme. Každý člen komisie dostane svoj autorizačný kľúč pomocou ktorého sa prihlási do systému, kde spolu s ostatnými členmi otvorí obálky.

AUTORIZAČNÉ KĽÚČE: Autorizačné kľúče sú zárukou, že obálky otvoria len členovia komisie v deň otvárania obálok. Netreba sa však obávať, že by nedošlo k fyzickému stretnutiu komisie. Táto podmienka ostáva aj pri elektronických ponukách.

ZOSTAVENIE KOMISIE: Priradením pozície člena komisie s hlasovacím právom, či bez neho, prípadne náhradníka do komisie si zostavíte vlastnú komisiu. Systém vygeneruje každému členovi potrebné dokumenty ako dohody o mlčanlivosti, čestné prehlásenia a pod.

OTVÁRANIE OBÁLOK

Dostali ste nielen elektronické ale aj listinné ponuky? Nahrajte ich do systému. Prehľad dokumentov potvrdzujúcich splnenie podmienok účasti, či prijaté cenové ponuky a ich hodnotenie tak neboli nikdy prehľadnejšie.

PREHĽAD PLNENIA PODMIENOK ÚČASTI: Pomocou štruktúrovaného prehľadu dokumentov plnenia podmienok účasti vždy rýchlo nájdete dokumenty, ktoré hľadáte.

ZOBRAZENIE VŠETKÝCH PONÚK: Chcete vidieť všetky cenové ponuky a porovnať ich? Vďaka funkcii na zobrazenie všetkých ponúk nie je ani táto požiadavka nemožná.

AUTOMATICKÉ URČENIE PORADIA

Máte pri hodnotení veľa práce s prepočítavaním bodov či mimoriadne nízkej cenovej ponuky? Vďaka automatickým prepočtom systém vykoná túto prácu za Vás.

URČENIE VÍŤAZNEJ PONUKY: Automatický prepočet bodov pri ekonomicky najvýhodnejšej ponuke, či určenie najnižšej cenovej ponuky a celkového poradia, aj to sú funkcie ponúkané systémom.

MIMORIADNE NÍZKA CENOVÁ PONUKA: Buďte vždy upozornený ak dostanete mimoriadne nízku cenovú ponuku. Jej automatický prepočet urýchli hodnotenie ponúk.

DOKUMENTY A LEHOTY: Komisia je zo zákona povinná vytvárať mnoho dokumentov. Čo poviete na šablóny týchto dokumentov s automatickým sťahovaním údajov zo systému, kde je potrebná len minimálna úprava?

ZÁPISNICE: Šablóny dokumentov zápisníc z otvárania či vyhodnotenia obálok, v ktorých súčasťou sú údaje o konkrétnom obstarávateľovi, uchádzačoch či komisii, vylúčeniach a pod.

OZNÁMENIA: Šablóny dokumentov oznámení o vylúčení /nevylúčení s automaticky stiahnutými údajmi zo systému. K dispozícii je evidencia dátumu odoslania za účelom prepočtu zákonných lehôt.

ŽIADOSTI O VYSVETLENIE: Máte otázky smerom k uchádzačom? Vytvorte žiadosti o vysvetlenie priamo v systéme a evidujte dátum ich odoslania/doručenia a uľahčite si tak sledovanie zákonných lehôt.

ZÁKONNÉ LEHOTY: Potrebujete sledovať veľký počet zákonných lehôt? Vďaka automatickému prepočtu v systéme bude ich sledovanie omnoho jednoduchšie.

Kontraktácia je spojená s potvrdením výsledkov obstarávania, podpisom zmluvy a náležitostí vyplývajúcich z ukončenia jej trvania.

VÝBER DODÁVATEĽA A ZMLUVY

V tejto časti vyberiete dodávateľa, s ktorým sa podpisuje zmluva v závislosti na výsledkoch vyhodnotenia ponúk. Zároveň je tu priestor na evidenciu zmluvy a s ňou spojených náležitostí.

POTVRDENIE VÝSLEDKOV: Potvrdenie výsledkov hodnotenia ponúk alebo ich zmena v prípade výskytu určitých skutočností.

ZMLUVY A DODATKY: Pripravte a evidujte zmluvu a jej prípadné dodatky priamo v systéme v rámci konkrétneho obstarávania a majte tak kompletnú dokumentáciu na jednom mieste.

DOKUMENTY A LEHOTY

Nemáte čas myslieť na povinnosti vyplývajúce z ukončenia trvania zmluvy a s tým spojených lehôt? Systém na to bude myslieť za Vás.

ZVEREJŇOVANIE DOKUMENTOV: Používajte šablóny dokumentov pri tvorbe povinne zverejňovaných dokumentov v zákonných lehotách v závislosti na ukončení zmluvy.

ZÁKONNÉ LEHOTY: Nechajte sa upozorniť na povinnosť zverejnenia povinne zverejňovaných dokumentov po skončení zmluvy.

STIAHNUTIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
PONUKA PRE OBSTARÁVATEĽOV
Obstarávateľom ponúkame kompletné riešenie pre nákup cez verejné obstarávanie aj mimo neho. V spojení s našim produktom ITENDER pokryjete potreby celého nákupu.
Kontakt
Názov

valllue s.r.o.

Adresa

Kozmonautov 3/A, 949 01 Nitra

TELEFÓN

+421 37 655 1111

E-mail

info@valllue.sk

IČO

36 753 688

Pošlite nám správu

Powered by ERANET